Jak zostać strażnikiem miejskim
fot.commons.wikimedia.org

Popularne jest określenie „straż miejska nic nie może”, ale ile w tym prawdy? Czy naprawdę pracują tam tylko i wyłącznie osoby, które nie dostały się do policji? Nie to zwykłe kłamstwo. Podobnie, jak i z tym że straż miejska nic nie może. Jest to instytucja potrzebna, która robi wiele różnych, z pozoru często nieistotnych rzeczy. Zastanawiasz się jak wygląda praca strażnika miejskiego? Co należy do jego zadań i obowiązków? Jak zostać strażnikiem miejskim?

Czym zajmuje się Straż Miejska?

Zadania straży miejskiej wymienia ustawa, a dokładniej art. 11., według niego, powinnością funkcjonariuszy jest:

„1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.”

Jak zostać strażnikiem miejskim
fot.commons.wikimedia.org

Jak dostać się do Straży Miejskiej?

Jeśli chcesz zostać strażnikiem miejskim, najlepszym sposobem będzie wejście na oficjalną stronę straży miejskiej i sprawdzenie, jakie są terminy naborów. Tam też uzyskasz wszystkie informacje, wzory potrzebnych dokumentów do wydrukowania i wszystko inne, co będzie ci potrzebne, aby zacząć proces rekrutacji, który niestety, wcale nie jest taki prosty jak w przypadku pracy w korporacji. Ogólne wymogi są dość proste i są praktycznie takie same, jak w przypadku pracy w policji, pracy strażaka czy pracy w służbach więziennych. Te wymogi musisz spełniać, jeśli chcesz przejść dalej.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o pracę w Straży Miejskiej w Łodzi na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta) jest:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończenie 21 lat,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność sądowa,
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Jak zostać strażnikiem miejskim
fot.commons.wikimedia.org

Etapy rekrutacji:

 1. Weryfikacja złożonych dokumentów – sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
 2. Test sprawnościowy – Szczegółowy opis testu sprawności fizycznej zawiera ,,Instrukcja o przeprowadzaniu testu sprawnościowego dla kandydatów na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta” dostępna poniżej.
 3. Test z wiedzy ogólnej składający się z pytań z historii, geografii, polityki, wiedzy o samorządzie, sprawdzający poprawność językową i ortograficzną kandydata.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną.
 5. Badania lekarskie – Wstępne badania lekarskie przeprowadzane są zgodnie ze skierowaniem zawierającym opis stanowiska pracy. W przypadku stanowisk strażniczych badania wstępne obejmują również badania psychologiczne. Otrzymanie negatywnego wyniku badań lekarskich jest równoznaczne z niezatrudnieniem kandydata.
źródło: https://bip.strazmiejska.uml.lodz.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here