Jak zostać klawiszem
fot.unsplash.com

Strażnik więzienny zwany także klawiszem to osoba, która sprawuje tak naprawdę opiekę nad więzieniem, jak i osadzanymi. Jest to zawód rzadko wybierany, a co za tym idzie – ciągle są braki w kadrach. Dlaczego tak się dzieje? Na czym polega ta praca i jak dostać się do służb więziennych? Odpowiadamy!

Praca w Służbach więziennych – na czym konkretnie polega?

Strażnik więzienny z pewnością nie ma łatwej pracy. Dlaczego? Ponieważ na codzień ma on styczność z różnymi osadzonymi. Zarówno tymi, którzy napadli na sklep, jak i tymi, co zamordowali swoją rodzinę czy wykorzystali seksualnie dziecko. Jest to bardzo ciężka sprawa, ponieważ z jednej strony gardzisz tymi ludźmi, z drugiej nie możesz tego okazać, nie możesz zamknąć oczu, gdy komuś dzieje się krzywda i nie ma znaczenia, jakiego czynu taka osoba się dopuściła.

W więzieniach dochodzi do prób samobójczych czy nawet samobójstw. Dochodzi do bójek, zabójstw itp. Ochrona tych osób to zadanie strażnika więziennego. Zastanów się nad tym chwilę – z jednej strony, wiesz co dana osoba zrobiła, masz ochotę odwrócić się i nie patrzeć, z drugiej – musisz ją obronić, odwlec od próby samobójczej, walczyć o jej życie. Ten zawód wcale nie jest tak łatwy, jak mogłoby się wydawać.

Jak zostać klawiszem
fot.unsplash.com

Jak dostać się do Służb Więziennych? Kryteria przyjęć do służby w Służbie Więziennej

Jeśli chcesz zostać klawiszem, najlepszym sposobem będzie wejście na oficjalną stronę służb więziennych i sprawdzenie, jakie są terminy naborów. Tam też uzyskasz wszystkie informacje, wzory potrzebnych dokumentów do wydrukowania i wszystko inne, co będzie ci potrzebne, aby zacząć proces rekrutacji, który niestety, wcale nie jest taki prosty jak w przypadku pracy w korporacji. Ogólne wymogi są dość proste i są praktycznie takie same, jak w przypadku pracy w policji, pracy strażaka czy pracy strażnika miejskiego. Te wymogi musisz spełniać, jeśli chcesz przejść dalej.

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 79 poz. 523, z późn. zm.), w Służbie Więziennej może pełnić osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie ,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • niekarany,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 • dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów,
  określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Jak zostać klawiszem
fot.unsplash.com

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Ogłoszenia o naborze do Służby Więziennej podawane są do wiadomości publicznej m.in., zamieszczane są na stronie internetowej Służby Więziennej oraz w prasie lokalnej. Ogłoszenia te zawierają:
1) nazwę jednostki organizacyjnej Służby Więziennej
2) informacje o wymaganiach określonych w ustawie,
3) preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia,
4) wskazanie wymaganych dokumentów,
5) wskazanie terminu i miejsca składania dokumentów,
6) wskazanie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza
osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa
osobowego.

Zadania i uprawnienia SW

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

 • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć
  z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 • współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zobowiązani są:

 • kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu;
 • szanować ich prawa i godność;
 • dokładać starań, aby wykonanie kary przyczyniało się do przygotowania skazanych do życia w społeczeństwie;
 • pomagać w poszukiwaniu rozwiązania ich problemów;
 • oddziaływać pozytywnie własnym przykładem
źródło: https://www.sw.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here